Reklama na obiektach GOSiRGnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje firmom, oraz instytucjom możliwość wynajęcia powierzchni reklamowych na terenie naszych obiektów.

 

 

CENNIK REKLAM NA OBIEKTACH SPORTOWYCH GOSiR
/Zarządzenie nr 38 Dyrektora GOSiR z dn. 12 sierpnia 2022 roku  - w sprawie ustalenia cennika na terenie obiektów

Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji/

 

 

 § 1

1. Ustala się ceny opłat za reklamy umieszczone na terenie niżej wymienionych obiektów zarządzanych przez

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, w wysokościach :

 

   
1) Kompleks Rekreacyjno-Sportowy, ul Bł. Jolenty

Front – do 18 m.kw

Front - do 2 m.kw.

1.800 zł.

1.200 zł.

Hala Basenowa – do 2 m.kw 1.300 zł.
Sala Sportowa - ściany - do 4 m.kw    800 zł.
Hol Basenowy - ramki OWZ    600 zł.
 

2) Reklama na karnetach basenowych /8,5 cm x 5,5 cm/

nakład 500 sztuk 1.000 zł.
nakład 1.000 sztuk 1.500 zł.
 
3) Stadion Piłkarski i Boiska Treningowe, ul. Strumykowa
Stadion (ogrodzenie wewnętrzne-widok z trybun i boiska) – do 6 m.kw. 1.200 zł.
Stadion (ogrodzenie zewnętrzne - wjazd-widok z ulicy) – do 10 m.kw 2.000 zł.
Boisko treningowe (łapacze i ogrodzenie zewnętrzne - widok z ulicy) – do 4 m.kw 1.200 zł.
Boisko treningowe (łapacze i ogrodzenie zewnętrzne - widok z boiska) – do 4 m.kw    600 zł.
Orlik (łapacze i ogrodzenia : wewnętrzne i zewnętrzne - widok z ulicy) - do 4 m kw 1.200 zł
Orlik (łapacze i ogrodzenia : wewnętrzne i zewnętrzne - widok z boiska) - do 4 m kw    600 zł.
   
4) Orliki przy ul. Małej, Wrzesińskiej i Biskupińskiej  
- (łapacze i ogrodzenia : wewnętrzne i zewnętrzne - widok z ulicy) - do 4 m kw 1.200 zł.
- (łapacze i ogrodzenia : wewnętrzne i zewnętrzne - widok z boiska) - do 4 m kw    600 zł.
   
5) Obiekty Sportowe, ul. Sportowa  
Hala Widowiskowo-Sportowa nr 1 (ściany wewnątrz) –1 moduł  do 5 m.kw 2.500 zł.
                                                                                                - 2 moduły 4.600 zł.
                                                                                                - 3 moduły 6.000 zł.
                                                                                                - 4 moduły 7.200 zł.
                                                                                                - 5 modułów 8.000 zł.
                                                                                                - moduł 12 m.kw. 6.000 zł.
                                                                                                - monitory 3.600 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa nr 1 (parkiet - koło środkowe) 20.000 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa nr 1 (parkiet) - do 3 m.kw. 14.400 zł.
 
Hala Widowiskowo-Sportowa nr 2 (front) – do 18 m.kw       1.800 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa nr 2 (ściany wewnątrz) – do 4 m.kw    800 zł.
Stadion hokejowy  (ogrodzenie zewnętrzne - widok z ulicy) –do 6 m.kw 1.200 zł.
Stadion hokejowy (ogrodzenie wewnętrzne - widok z trybun i boiska) – do 4 m.kw    800 zł.
 
6) Stadion żużlowy, ul. Wrzesińska  (ogrodzenie zewnętrzne) – do 12 m.kw  2.400 zł.
 

7) Całoroczne Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa

Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne - widok z ulicy - do 4 m.kw.

Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne - widok z terenu obiektów - do 4 m. kw.

Tablice reklamowe - do 6 m.kw

 

 

1.200 zł.

   600 zł.

2.000 zł.

 

8) Hotel, ul. Bł. Jolenty (ściana boczna obiektu) - do 55 m.kw. 4.000 zł.
 

 

 

 

 

 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1  zawierają należny podatek VAT.

 

3. Ceny podane w zarządzeniu dotyczą  opłaty rocznej.

 

4. Opłata roczna może być także rozliczana w cyklu miesięcznym, kwartalnym i półrocznym.

 

        5. Opłatę za każdy dodatkowy metr kwadratowy powyżej powierzchni reklam określonych w ust. 1  oblicza się proporcjonalnie.

 

       6. Dyrektor GOSiR, na wniosek Najemcy powierzchni reklamowej, z zastrzeżeniem ust.7, może bez pobierania dodatkowych opłat

       przedłużyć termin ekspozycji reklamy w wypadku wystąpienia zdarzeń mających znamiona siły wyższej (np. wojna, konflikt zbrojny,

       powódź, epidemia, stan zagrożenia epidemicznego, stany nadzwyczajne itp.) o czas wystąpienia ww. zdarzeń. Przedłużenie,

       o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga sporządzenia Aneksu do zawartej umowy.

 

      7. Warunkiem koniecznym przedłużenia terminu ekspozycji reklamy bez ponoszenia przez Najemcę dodatkowych opłat jest

      regulowanie przez Najemcę w terminie wszelkich należności za ekspozycję reklamy wynikających z umowy.

 

 

 § 2

 

 1. Umieszczanie przez zainteresowane podmioty reklam na terenie obiektów, o których mowa w § 1, wymaga uprzedniego złożenia  oferty przez zainteresowany podmiot i zawarcia z GOSiR umowy reklamy. 

 

2. Wzór oferty, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego cennika.

 

 

 § 3

 

        Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr  91  Dyrektora  GOSiR z dnia 2 grudnia 2021 roku

        w  sprawie ustalenia  cennika reklam na terenie obiektów Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.         

 

 § 4

 

        Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora GOSiR, Kierownikowi obiektów sportowych GOSiR  i pracownikom działu marketingu GOSiR.

 

 

 § 5

 

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku.

 

 

 

OFERTA NA NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ - POBIERZ  DRUK

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.gosir.gniezno.pl/strona,.html