Regulamin ParkinguZarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.K.0050.130.2019 z dnia 30 maja 2019 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu basenu i hotelu przy
ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie


 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały  Nr IX/108/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Gniezna do stanowienia  o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta Gniezna,  zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1

1.    Tworzy się płatny parking na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gniezna, usytuowanej przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie (teren basenu i hotelu).

2.    Wprowadza się Regulamin parkingu basenu i hotelu przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie, który stanowi Załącznik  do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta i Gospodarki Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2019 r. i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

 

 

REGULAMIN PARKINGU

BASENU I HOTELU PRZY UL. BŁ. JOLENTY 5 W GNIEŹNIE

 

 

1.    Właścicielem parkingu jest Gmina Miasto Gniezno. W imieniu gminy parkingiem zarządza Urząd Miejski w Gnieźnie, z siedzibą przy ul. Lecha 6 w Gnieźnie, zwany dalej Właścicielem.

2.    Administrowanie i obsługę parkingu powierza się Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie, zwanego  dalej Administratorem. Logo Administratora umieszczone jest w widocznym miejscu na parkingu.

3.    Parking jest czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu, również w święta wynikające z ustawy, niestrzeżony i monitorowany.

4.    Parking przez trzy pierwsze godziny postoju jest bezpłatny. Parking powyżej trzech godzin postoju wymaga uiszczenia opłaty za korzystanie  z miejsca parkingowego. Wprowadza się także opłaty za parkowanie pojazdu w postaci abonamentów. Rodzaje abonamentów i wysokość opłat parkingowych zostały określone w Załączniku do niniejszego regulaminu.

5.    Pojazdy zaopatrzone w ważną “Kartę parkingową osoby niepełnosprawnej”, pojazdy uprzywilejowane (Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Pogotowie Ratunkowe itp.), pojazdy pracowników Administratora (w wyznaczonej strefie), pojazdy podmiotów obsługujących obiekty Administratora oraz inne pojazdy na podstawie zgody Administratora, korzystają z parkingu bezpłatnie.

6.    Na terenie parkingu:

a)   obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

b)   dopuszcza się wjazd pojazdów osobowych, autokarów, dostawczych i specjalistycznych,

c)   obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia (nie dotyczy pojazdów zaopatrujących obiekt basenowy),

d)   pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych i oznaczonych miejscach parkingowych, a pojazd zaparkowany powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Korzystający z parkingu zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

7.    Na terenie parkingu zabrania się w szczególności:

a)   zatrzymywania i parkowania pojazdów na chodnikach, drogach dojazdowych, ewakuacyjnych i wewnętrznych lub w miejscach innych niż wyznaczone,

b)   przebywania osób, o ile nie jest to związane z opuszczeniem parkingu po zaparkowaniu pojazdu lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem wyjazdu z parkingu,

c)   pozostawiania w zamkniętym pojeździe osób i zwierząt w czasie postoju,

d)   prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, naklejania reklam, ogłoszeń i plakatów bez zgody Administratora,

e)   palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,

f)     zaśmiecania parkingu i niszczenia urządzeń,

g)   naprawiania, mycia i odkurzania pojazdów,

h)    tankowania pojazdów,

i)      używania otwartego ognia,

j)      parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,

k)    wymiany i uzupełniania płynów eksploatacyjnych,

l)      magazynowania paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,

m)  działań niezgodnych z przepisami BHP i P.POŻ,

n)    zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego korzystania z parkingu przez inne osoby.

8.    Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo i bez zbędnej zwłoki:

a)   pobrać bilet parkingowy w parkometrze,

b)   umieścić bilet parkingowy w pojeździe, w miejscu umożliwiającym jego prawidłową weryfikację przez pracowników Administratora.

9.    Wyjeżdżając z parkingu należy posiadać – do kontroli - bilet potwierdzający uiszczenie należnej opłaty za czas postoju pojazdu lub zgodę Administratora na bezpłatne parkowanie.

10.  W przypadku awarii, konserwacji lub wyłączenia parkometru, osobą upoważnioną do pobierania opłaty parkingowej jest Administrator.

11.  Postój pojazdu bez wymaganej opłaty, brak zgody Administratora na bezpłatne parkowanie, zgubienie lub zniszczenie biletu albo błędny nr rejestracyjny na bilecie upoważnia Administratora do  pobrania od Korzystającego  z parkingu (kierującego pojazdem lub właściciela pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem) opłaty dodatkowej za każdy dzień stwierdzonego postoju, w wysokości określonej w Załączniku do niniejszego regulaminu.

12.  Korzystający z parkingu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

13.  Administrator oraz Właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

14.  Wyłącza się odpowiedzialność Właściciela parkingu oraz Administratora z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób Korzystających z parkingu.

15.  Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Właścicielowi parkingu lub osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, pełnomocników lub osoby mu towarzyszące. Korzystający z parkingu ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca postojowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).Wszelkie szkody Korzystający z parkingu zobowiązany jest zgłosić Administratorowi natychmiast bez wezwania, najpóźniej przed opuszczeniem parkingu.

16.  Każdy kierujący pojazdem poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszyscy korzystający z parkingu obowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego postanowień oraz innych warunków określonych w przepisach sanitarnych, przeciwpożarowych, dotyczących ochrony środowiska oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

17.  Przy kontrolowaniu przestrzegania postanowień regulaminu i ich egzekwowaniu Administrator, Właściciel parkingu i inne osoby przez niego upoważnione mają prawo korzystać z pomocy odpowiednich służb w tym Straży Miejskiej i Policji.

18.  W przypadku naruszenia przez Korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu, Administrator może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również usunąć pojazd z parkingu. W przypadkach określonych w zdaniu poprzednim Korzystający z parkingu zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Korzystającego z parkingu. Usunięcie z parkingu nie daje podstawy do zwrotu opłaty parkingowej.

19.  Wszelkiego rodzaju wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania parkingu należy składać pisemnie w siedzibie lub na adres Administratora lub Właściciela parkingu, w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą do złożenia skargi lub wniosku.

20.  W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem parkingu, Korzystający z parkingu może uzyskać pomoc pod numerem telefonu, który podany jest do wiadomości publicznej na terenie parkingu.

                                       

 

OPŁATY PARKINGOWE

OBOWIĄZUJĄCE NA PARKINGU BASENU I HOTELU PRZY UL. BŁ. JOLENTY 5 W GNIEŹNIE

 

Ustala się następujące ceny i opłaty za postój pojazdu na parkingu, obowiązujące  całodobowo przez 7 dni w tygodniu, również w święta wynikające z ustawy:

 

  1. Parkowanie przez pierwsze 3 godziny jest bezpłatne (dotyczy 24 godzin).
  2. Każda rozpoczęta godzina parkowania po upływie 3 bezpłatnych godzin: 3,00 zł.
  3. Abonament tygodniowy – 50,00 zł.
  4. Abonament miesięczny – 150,00 zł.
  5. Opłata dodatkowa -  za brak opłaty, brak zgody Administratora na bezpłatne parkowanie, zgubienie, zniszczenie biletu albo błędny numer rejestracyjny na bilecie - 50,00 zł za każdy dzień stwierdzonego postoju.

 

 

UWAGA:

Ceny zawierają należny podatek VAT.

 

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.gosir.gniezno.pl/strona,.html