REGULAMIN NEWSLETTERAZałącznik

do Zarządzenia nr 25

Dyrektora GOSiR

z dnia 15 kwietnia 2019 roku

 

Regulamin USŁUGI NEWSLETTER

§1

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej: „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

 2. Operatorem Usługi jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gnieźnie, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, NIP 7840007054, REGON 001007211.

 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§2

 1. W ramach usługi Newsletter Operator Usługi przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) treści zawierające informacje dotyczące oferty Operatora Usługi lub podmiotów z nim współpracujących.

 2. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 3. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.gosir.gniezno.pl lub www.basengniezno.pl:

  a) wprowadzenie poprawnego adresu e-mail Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej

  b) kliknięcie na przycisk „Wyślij”

  c) wyrażenie odrębnych zgód: na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail

  d) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

  e) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Operatora Usługi automatycznej wiadomości e-mail

 4. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od dostarczania Operatorowi Usługi treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych osób trzecich bez ich zgody.

 5. Poszczególne wiadomości wysyłane w ramach usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

§3

 

 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

   

 2. Każdy Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach usługi Newsletter o treści” „Jeśli nie chcesz otrzymywać w przyszłości podobnych wiadomości kliknij tutaj”. Zaprzestanie świadczenie usługi Newsletter następuje natychmiast.

   

 3. Ponadto Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail marketing@gosir.gniezno.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w §1. W tym przypadku zaprzestanie korzystania z usługi o Newsletter następuje w momencie zapoznania się z treścią złożonego oświadczenia przez Operatora Usługi.

   

 4. Operator Usługi może w każdym czasie i bez podania przyczyny zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

   

 5. Operator Usługi uprawniony jest do usunięcia z bazy danych nieprawdziwych lub nieprawidłowych adresów e-mail podanych przez Użytkowników.

 

§4

 

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

   

  a) za pośrednictwem e-mail: marketing@gosir.gniezno.pl lub pocztą na adres Operatora Usługi podany w §1

   

  b) telefonicznie na nr 61-424-86-05

   

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności opis sprawy, której dotyczy reklamacja, a także dane osoby składającej reklamację niezbędne do przesłania informacji o wyniku jej rozpatrzenia.

   

 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dniu od daty zgłoszenia. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§5

 

 1. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

   

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w celu świadczenia usługi Newsletter drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

   

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.

   

 4. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter.

   

 5. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

 6. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

   

 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się także w zakładce „INFORMACJA RODO” na stronie internetowej www.gosir.gniezno.pl i www.basengniezno.pl .

 

§6

 

 1. Operator Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.gosir.gniezno.pl i www.basengniezno.pl wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.gosir.gniezno.pl i www.basengniezno.pl przez okres co najmniej 14 dni. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem wiadomości w ramach usługi Newsletter oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

   

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dniu od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

   

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.gosir.gniezno.pl i www.basengniezno.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.treść została wydrukowana ze strony
https://www.gosir.gniezno.pl/strona,.html