INFORMACJA RODOINFORMACJA

 

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych na terenie zakładu, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych i statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

 

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej:”GOSiR”) ul. Bł.Jolenty 5, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl.

2.Inspektorem ochrony danych w GOSiR jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3.Podane dane osobowe będą na podstawie zgody przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w informacji odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom w celach handlowych lub marketingowych ani przekazywane do innego państwa ani organizacji międzynarodowej.

5.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

6.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  do jej wycofania w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem lub wniesieniem sprzeciwu.

7.Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uznacie Państwo, że podane przez Was dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

9.Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

10.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING


Realizując wymogi art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanych dalej „RODO”) Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych na terenie zakładu, w miejscach objętych systemem monitoringu, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej:”GOSiR”) ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w GOSiR jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e „RODO”  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom terenów i obiektów GOSiR oraz zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów GOSiR i obejmuje:
-monitoring wizyjny – wyznaczone: wejścia do obiektów, ciągi komunikacyjne wewnętrzne
i zewnętrzne, tereny zewnętrzne, miejsca imprez masowych
Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. W obiektach przystosowanych do obsługi imprez masowych kamery rejestrują dźwięk.
Miejsca objęte systemem monitoringu oznaczone są tablicami informacyjnymi.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w informacji odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w tym podmioty obsługujące systemy monitoringu, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom w celach handlowych lub marketingowych ani przekazywane do innego państwa ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą zapisane na nośnikach elektronicznych przez okres do 3 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy lub innego postępowania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.
8. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - jeżeli uznacie Państwo, że podane przez Was dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
9. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celu. Odmowa udostępnienia danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z zasobów GOSiR.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA – PARKING BASENU i HOTELU
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Korzystającego z Parkingu jest Gmina Miasto Gniezno. W imieniu gminy parkingiem zarządza Urząd Miejski w Gnieźnie,z siedzibą przy ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno „Właściciel Parkingu”.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe Korzystającego z Parkingu będą przetwarzane przez Właściciela Parkingu na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c w/w  Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz Uchwały Nr IX/108/2019 Rady Miasta Gniezna  z dnia 29 maja 2019 r.,

b) art. 6 ust. 1 lit. b w/w  Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),

c) art. 6 ust. 1 lit. f w/w  Rozporządzenia - w przypadku ewentualnego dochodzenia przyszłych roszczeń  (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań, tj. odpowiednio w celu korzystania z miejsca parkingowego i jego rozliczenia, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako monitoring parkingu oraz identyfikacja Korzystającego z parkingu, prowadzenie windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji.

4. Dane osobowe Korzystającego z Parkingu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. przez okres korzystania z parkingu, obowiązywania karty abonamentowej, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym Właścicielowi Parkingu możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z  korzystaniem z miejsca parkingowego.

5. Dane osobowe Korzystającego z parkingu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. Dane osobowe Korzystającego z parkingu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. Właściciel Parkingu respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych a także - w przypadkach przewidzia       nych prawem - prawo do usunięcia danych,

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie przez Korzystającego z parkingu danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji w/w celów. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Dane korzystającego z parkingu mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie, Administrującemu Parkingiem, a także podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.gosir.gniezno.pl/strona,.html