INFORMACJA RODO



 

                                                                                                                                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA – OGÓLNA

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej ”GOSiR”)
Adres: ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, Kontakt:
biuro@gosir.gniezno.pl

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Imię i nazwisko:  Dawid Nogaj, Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niezbędnych celów jakim jest prowadzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji wynikający z przepisów prawa oraz wyrażonej zgody.

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wraz z póź.zm.

·         Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych wraz z póź.zm.

·         Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej wraz z póź.zm.

·         Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wraz z póź.zm.

·         Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z póź.zm.

·         Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z póź.zm.

·         Zgoda

 

5. ODBIORCY DANYCH
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wynikającymi przepisami obowiązującego prawa lub uzyskanej zgody.

 

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

   dostępu do danych

   do wycofania zgody w dowolnym momencie (obowiązuje w stosunku do przetwarzania od momentu złożenia oświadczenia)

   do żądania sprostowania danych

  do żądania usunięcia danych osobowych

   do żądania ograniczenia przetwarzania

   do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych nie wynikające ze zgody jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność GOSIR.

 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – NEWSLETTER

 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej ”GOSiR”)
Adres: ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno
Kontakt: biuro@gosir.gniezno.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko:  Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu   

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane będą przetwarzane w celu wysyłki zamówionego newslettera

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f

5. ODBIORCY DANYCH
Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów powierzenia

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

·         dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych

·         do żądania sprostowania danych

·         do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym

·         do żądania ograniczenia przetwarzania

·         do sprzeciwu wobec przetwarzania

·         niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

·         do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych jest dobrowolne

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej ”GOSiR”)
Adres: ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, Kontakt: biuro@gosir.gniezno.pl

 

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - Imię i nazwisko: Dawid Nogaj, Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

3. CEL PRZETWARZANIA
Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom terenów i obiektów GOSiR oraz zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów GOSiR

 

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. e

 

5. ODBIORCY DANYCH
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich powstania

 

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

• dostępu do danych

• do żądania sprostowania danych – w ograniczonym zakresie

• do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym

• do żądania ograniczenia przetwarzania

• do sprzeciwu wobec przetwarzania

• do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 

9. INFORMACJA
Przebywanie na terenie objętym monitoringiem i przetwarzanie wizerunku jest równoznaczne z akceptacją zasad jego funkcjonowania.

 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 


 







treść została wydrukowana ze strony
https://www.gosir.gniezno.pl/strona,.html